Tingimused ja kohustused

Tingimused ja kohustused sisaldavad olulist Teie ohutuse ning Segway tuuridega seonduvat infot – palun kasutage mõni minut nendega tutvumiseks. Kui Teil on peale lugemist endiselt küsimusi, võtke kindlasti meiega enne broneeringu tegemist ühendust ning anname Teile vajalikku lisainformatsiooni ning selgitusi.

1. Definitsioonid

Lepingus kasutatavate mõistete definitsioonid:

“Meie” – Segway Rent Tallinn. “Segway” – Segway PT, mida kasutatakse Segway Rent Tallinn poolt. “Segway tuurid” – tegevus, mida pakub Segway Rent Tallinn ja millega kaasneb Segway kasutamine. “Instruktor” või “Grupijuht” – Segway Rent Tallinn töötajad, kes pakuvad Segway tuure, kaasa arvatud Segway kasutamise treening, mis on kõikide tuuride kohustuslik osa. “Teie” – isik, kes teeb Segway tuuri broneeringu. Isik, kes allkirjastab käesolevad Segway Rent Tallinn pooltkehtestatud tingimused ja kohustused. “Osavõtjad’ – iga isik, kes osaleb Segway Rent Tallinn poolt pakutud Segway tuuridel.

2. Broneeringud

Broneerides meie Segway tuure, tuleb Teil lugeda, aru saada ning nõustuda kõikide käesoleva dokumendi tingimuste ja kohustustega. Juhul, kui teete broneeringut teiste isikute nimel, vastutate selle eest, et nad nõustuvad kõikide käesoleva dokumendi tingimuste ja kohustustega. Enne tuuri, tuleb kõikidel Osavõtjatel allkirjastada riskidega seonduvast vastutusest vabastamise dokument, millega kinnitatakse, et nad mõistavad ning aktsepteerivad Segway kasutamisega seonduvaid riske ning on lugenud ja aru saanud käesolevatest tingimustest ja kohustustest enne, kui neid lubatakse osalema meie Segway tuuridel ja tegevustes. Kui Osavõtja ei nõustu käesolevate tingimuste ja kohstustega, nende broneering annulleeritakse vastavalt lõpetamise ja tühistamise tingimustele.

3. Üldtingimused

Broneeringuid saab teha kindlaks kuupäevaks ja kellaajaks. Vastutate isiklikult õigel ajal ning kuupäeval saabumise eest. Kohal peate olema hiljemalt 15 minutit enne tuuri algust või broneeringut. Kõik tuurid algavad kohustusliku treeninguga ja väljaõppega. Isegi, kui olete Segwaga varem sõitnud, on treeningu läbimine kohustuslik. Juhul, kui saabute liiga hilja, kaotate õiguse treeningule ning jääte ilma oma tuurist. Tasutud summat Teile ei tagastata. Palun tutvuge tühistamise reeglitega. Segway tuurid toimuvad peaaegu igasuguse ilmaga, siiski jätame endale õiguse broneering tühistada juhul, kui peame ilmastikutingimusi Osavõtjatele ohtlikuks. Kahtluste korral kontakteeruge meiega broneeringu toimumise päeval. Palun tutvuge ka tühistamise reeglitega. Meie poolt Segway tuuride ja tegevuste toimumise ajal tehtud fotosid ja videomaterjale võib Segway Rent Tallinn kasutada reklaamiotstarbel, kaasaarvatud, kuid mitte üksnes meie kodulehel või Facebookis avaldamiseks. Juhul, kui Te olete Teiega seotud foto- või videomaterjali kasutamise vastu, palun andke sellest meile teada. Segway tuuride kestus on hinnanguline ning võib kõikuda sõltuvalt grupi suurusest, võimekusest, asukohast, ilmastikutingimustest vms. Segway tuuride teekonna pikkus on samuti hinnanguline ning sõltuv vahemaade läbimise ajalisest kestusest. Jätame endale õiguse kohandada aeg-ajalt käesolevaid tingimusi ja kohustusi.

4. Nõuded osavõtjatele

Osavõtjad, kes ei vasta altoodud nõuetele ei saa Segway tuuridel osalede ning nende puhul rakendatakse lõpetamise ja tühistamise tingimusi – kõik kahtlustega seonduvad küsimused tuleb esitada enne broneeringu tegemist:

 • Osavõtja peab olema vähemalt 12 aastat vana.
 • Vanem/seaduslik eestkostja või vastutav täiskasvanu (kes on saanud loa lapsevanemalt või seaduslikult eestkostjalt) peab allkirjastama vastutuse võtmise kinnituse 12 – 18 aastat vanade Osavõtjate eest.
 • Osavõtja kehakaal peab olema vähemalt 40 kg.
 • Osavõtja kehakaal ei või olla suurem kui 125kg.
 • Osavõtjad peavad kandma kiivrit. Kiivrid antakse kasutamiseks kohapeal.
 • Osavõtja peab kandma sobivaid jalanõusid (spordijalatseid või mugavaid kingi) ning rõivastust. Kontsaga jalanõud ei ole Segwayga sõitmiseks sobivad.
 • Osavõtjad peavad olema võimelised kogu Segway tuuri vältel ilma peatumata püsti seisma.
 • Osavõtjad peavad olema võimelised iseseisvalt Segway alusele peale ja sellelt maha astuma (treeningujärgselt). Aste kõrgus on ligikaudu 20 cm.
 • Osavõtja peab suutma Segwayl seismise ajal langetada keha edasi-tagasi ning kallutada küljelt küljele.
 • Osavõtja ei tohi olla tugevate ravimite, narkootikumide ega alkoholi mõju all.
 • Osavõtjal peab Segway juhtimiseks olema adekvaatne nägemine ning peab vajadusel kandma arsti poolt määratud prille, sest tasakaaluliikur võib liikuda kiirusega kuni 20 km/h.
 • Osavõtjal peab olema adekvaatne kuulmine (või vajadustele vastav kuulmisaparaat), osavõtja peab olema võimeline meie juhistest aru saama ja nendele vastama.
 • Osavõtjad peavad aru saama eesti keelest, et meie juhistele vastata.
 • Osavõtja peab Instruktorit enne Segway tuuril ja tegevuses osalemist informeerima igast kahjustusest, mis võib nende ohutust mõjutada.

Rasedad naised, seljavigastustega isikud või teiste tõsiste terviseprobleemidega isikud ei tohiks meie Segway tuuridel ja tegevustes osaleda. Soovitame tungivalt, et meditsiiniliste probleemidega nagu osteoporoos, osteoartriit, artriit, lihasskeleti probleemid (kaasaarvatud liigeste ning seljapiirkonna probleemid) või mõne teise hälve või seisundiga isik, mida juhuslik kukkumine Segwayga võib süvendada, EI osale Segway tuuridel ja tegevustes.

5. Sobiv käitumine

Sobimatu käitumise tagajärjeks on Osavõtja eemaldamine Segway tuurilt vastavalt lõpetamise ja tühistamise tingimustele:

Verbaalne või füüsiline vägivald meie töötajate, klientide, varustuse, keskkonna ning kolmandate poolte suhtes ei ole lubatud. Siinjuures peetakse silmas agressiivset, ohtlikku solvavat käitumist ning kõnepruuki jms. Osavõtjatel ei ole lubatud Segway kasutamise ajal suitsetada. Osavõtjatel ei ole lubatud Segway kasutamise ajal kasutada mobiiltelefone, fotoaparaate või filmida. Taoline tegevus on lubatud üksnes Segway paigutamisel seisvasse asendisse. Osavõtjatel ei ole lubatud peatuda, maha jääda või takistada grupi liikumist selleks, et kasutada oma mobiiltelefone, fotoaparaati või videokaamerat. Grupp teeb ohututes paikades peatusi ning peatumise soovid tuleks kokku leppida grupijuhiga. Töötame põhimõttel – ära jäta jälgi ning palume austada meie kaunist kodulinna Tallinna. Osavõtjad ei tohi sõitmise ajal maha visata prügi. Osavõtja peab alati järgima Grupijuhi kõiki Segway tuuriga ja tegevustega seonduvaid juhiseid.

6. Lõpetamise ja tühistamise tingimused

Aeg-ajalt esineb ootamatusi ning sellega seoses püüame rakendada lihtsaid ja õiglasi tühistamise tingimusi. Juhul, kui Teil tekib vajadus oma broneeringut muuta või tühistada, kasutame järgmisi tingimusi:

Kõik broneeringu muutmise või tühistamisega seonduvad soovid tuleb saata Segway Rent Tallinn e-postile (e-posti aadress on info@segwayrent.ee). Üksnes juhul, kui saad meie käest kinnituse, võid lugeda broneeringu muudetuks või tühistatuks. Juhul, kui tühistad oma broneeringu enam kui 14 päeva enne broneeringu aega, on Sul võimalus oma broneeringu aega muuta või taodelda kogu tasutud summa tagastamist. Juhul, kui tühistad oma broneeringu 14 päeva ja 2 tunni vahel enne broneeringu aega, on Sul võimalus üksnes oma broneeringu aega muuta (vastavalt broneerimata aegadele). Juhul, kui tühistad oma broneeringu vähem kui 2 tundi enne broneeringu aega, ei ole võimalik broneeringut muuta, samuti ei tagastata broneeringu eest tasutud summat. Juhul, kui Te ei ilmu broneeringu ajaks kohale, ei pakuta Teile uut aega ega tagastata tasutud summat. Broneeritud inimeste arvu vähendamise korral ilma kirjaliku märguandeta tuleb tasuda täissumma vastavalt esialgsele broneeringule ning enamtasutud summat ei tagastata. Juhul, kui oleme sunnitud broneeringu tühistama väga halbade ilmastikutingimuste või teiste ettenägematute asjaolude tõttu, tagastame Teile kogu tasutud summa. Pöörame tähelepanu sellele, et tagastame üksnes meile tasutud summa ning ei kanna vastutust Teie poolt kantud reisikulude või muude kulude eest. Jätame endale õiguse keelata iga Osavõtja osalemist nii enne sõitu, treeningu, kui sõidu ajal juhul, kui Osavõtja ei vasta üldtingimustele, osavõtjate nõuetele või ei käitu sobivalt nagu kirjeldatud osades 3, 4 ja 5. Taolistel juhtudel Osavõtja sõit katkestatakse ning talle ei pakuta alternatiivseid kuupäevi ega raha tagastamist. Juhul, kui Osavõtja peale treeningu lõpetamist ei suuda vastavalt instruktori/grupijuhi seatud standarditele Segway üle kontrolli saavutada, ei saa nad tuuril /tegevustes osaleda. Kõikide broneeringute eest eelnevalt tasutud summad tagastatakse soovi korral.

7. Vastutusest vabastamine

Segway kasutamisega kaasneb surma ning õnnetuste risk. Pakume piisavat treeningut minimeerimaks kõiki tavapäraseid riske, kuid meil ei ole võimalik täielikult eemaldada kõiki Segway kasutamisega kaasnevaid riske, mistõttu kinnitate, et osalete Segway tuuridel ja tegevustes omal vastutusel. Nõustute, et me ei vastuta võimalike vigastuste, surmajuhtumi, kaotuste ja asjade rikkumise eest. Juhul, kui põhjustate rikkumisi, kaotusi, vigastusi või surma oma sobimatu tegevuse või tahtliku hoolimatuse tõttu ning mis ei ole otseselt tingitud meie hoolimatusest, võtate endale vastutuse nende tegevuste eest ning nõustute vastavate kulude katmisega. Enne Segway tuuridel ja tegevustes osalemist tuleb Teil lugeda ja allkirjastada meie vastutusest vabastamise dokument.

8. Tagastused

Tagastused on lubatud üksnes vastavalt käesolevate tingimuste ja kohustuste sätetele. Vähem kui 60 päeva tagasi tehtud maksed tagastatakse võimaluse korral kasutades originaalmakse sooritamise viisi. Juhul, kui makse sooritati enam, kui 60 päeva tagasi, sooritatakse tagasimaksed pangaülekande teel.